Algemene Voorwaarden

 

1. KWALIFICATIES

Voor plaatsing van een advertentiepagina op Wandelvrouw.nl komen alleen accommodaties in aanmerking die wandelvriendelijk zijn en écht iets te bieden hebben voor wandelaars. Voor aanbieders van reizen komen alleen die aanbieders in aanmerking die wandelreizen aanbieden. De adverteerder gaat een overeenkomst aan met Wandelvrouw in Bedrijf. De overeenkomst betreft een abonnement.

2. PLAATSINGSWIJZE

Het abonnement bestaat uit een advertentiepagina op Wandelvrouw.nl.  Format en lay-out waarin de gegevens en de foto’s worden getoond, staan vast en worden niet aangepast aan individuele wensen van de adverteerder. Teksten kunnen worden geredigeerd en aangepast aan de Wandelvrouw-stijl.

De blogposts die behoren bij het exclusieve pakket maken geen deel uit van het abonnement. Eenmaal geplaatst zullen zij vast deel uitmaken van de content op Wandelvrouw.nl.

3. OVEREENKOMST

3.1 Aanmelding

Door middel van het invullen en terugsturen van het aanmeldingsformulier gaat de adverteerder akkoord met deze algemene voorwaarden.

3.2 Acceptatie

De overeengekomen vermelding wordt geplaatst ná ontvangst van de betaling. Wandelvrouw in Bedrijf behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren.

3.3 Abonnementsduur

Een abonnement kan op elk moment van het jaar ingaan. De abonnementsperiode is één jaar en wordt afgesloten tot wederopzegging en automatisch verlengd (behalve wanneer tijdig is opgezegd). Tussentijdse beëindiging met restitutie van een deel van het abonnementsgeld is niet mogelijk.

3.4 Beëindiging

Een abonnement kan op elk moment beëindigd worden vóór verstrijking van het lopende abonnementsjaar. Wel dient bij opzegging een wettelijke opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. Opzeggen kunt u door een mail te sturen aan info@wandelvouw.nl. Na een tijdige opzegging wordt de accommodatie nog vermeld tot de vervaldatum van het abonnementsjaar. Wandelvrouw in Bedrijf kan overgaan tot het verwijderen van uw vermelding naar aanleiding van terechte klachten van gasten over een accommodatie/reisorganisatie. Bij voortijdige beëindiging wordt in bovenstaand geval geen abonnementsgeld gerestitueerd.

3.5 Betaling

De adverteerder betaalt een vast jaarbedrag voor het abonnement en betaalt geen commissie per reservering of boeking. De adverteerder ontvangt per e-mail een factuur voorafgaand aan de abonnementsperiode.

4. AANLEVEREN GEGEVENS

4.1 Gegevensbeheer

De adverteerder stuurt het ingevulde aanmeldingsformulier, samen met de benodigde foto’s naar info@wandelvrouw.nl. De advertentiepagina, opgemaakt door Wandelvrouw, komt zo spoedig mogelijk online. De adverteerder kan direct na plaatsing via een mail aangeven welke gegevens gewijzigd moeten worden. Is de adverteerder akkoord met de advertentiepagina, dan pas wordt de factuur verstuurd.  Na betaling gaat de advertentie mee in de promotieactiviteiten.

Minimaal eenmaal per jaar zoekt Wandelvrouw actief contact met de vraag de pagina te controleren en mogelijke wijzigingen in te sturen. Wijzigingen zijn één maal per jaar gratis. De verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de gegevens ligt bij de adverteerder. Wandelvrouw in Bedrijf is niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens.

Reviews worden eerst goedgekeurd door Wandelvrouw in Bedrijf voor plaatsing. Onbetamelijke reviews worden geweerd. Dit ter beoordeling van Wandelvouw in Bedrijf. De adverteerder kan reviews niet wijzigen of verwijderen.

4.2 Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal dient een goede indruk te geven van het gebodene. Beeldmateriaal dient rechtenvrij te zijn. Mogelijke boetes door gebruik van beeldmateriaal waar auteursrecht op berust, worden doorbelast aan de adverteerder. Beeldmateriaal in een hoge resolutie is gemakkelijk aan te leveren via  WeTransfer. Wandelvrouw zorgt voor bewerking en plaatsing in het juiste formaat.

5. GEBRUIK GEGEVENS

Wandelvrouw in Bedrijf respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de adverteerder verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van correspondentie door Wandelvrouw in Bedrijf met de adverteerder.  Wandelvrouw in Bedrijf zal onder geen beding gegevens ter beschikking stellen aan derden.

6. GARANTIES

Wandelvrouw in Bedrijf geeft geen garanties voor het aantal bezoekers van haar site, het aantal doorkliks vanaf haar site, noch voor het aantal gerealiseerde boekingen n.a.v. de publicatie van de advertentiepagina.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Wandelvrouw in Bedrijf streeft naar permanente beschikbaarheid van de Wandelvrouw site. Wandelvrouw in Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge het niet beschikbaar zijn van de site om welke reden dan ook.

8. KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

Wandelvrouw in Bedrijf is niet verantwoordelijk voor het gedrag van gebruikers.

U kunt zich met klachten over Wandelvrouw.nl wenden tot Wandelvrouw in Bedrijf en een mail sturen aan info@wandelvrouw.nl. Inzet is om zo spoedig mogelijk een oplossing te zoeken.

9. SLOTBEPALINGEN

9.1. Recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geldigheid

Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10. WIJZIGINGEN

Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Wandelvrouw in Bedrijf worden gewijzigd.